ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір публічної оферти на надання консультаційних послуг (психологічної допомоги), послуг навчання (проведення вебінарів, лекцій, тренінгів) та організації конгресів (конференцій)

Преамбула

Київ, 10 грудня 2022 р.

“Інститут психотравми війни” / War Psychotrauma Institute – торгова марка (комерційна назва) компаніїОП Станіславська Тетяна Олексіївна, код ЄДРПОУ: 2650815605, платник єдиного податку за ставкою 5%, зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, номер запису № 2 067 000 0000 178963 від 16.03.2020 року (далі – «Виконавець»), керуючись ст. 633 ст. 638 ст. 641 ст. 642 ст. 644 Цивільного Кодексу України,

робить публічну пропозицію (надалі — «Публічна оферта») Клієнту щодо надання консультаційних послуг (психологічної допомоги), послуг навчання (проведення вебінарів, лекцій, тренингів) та організації конгресів (конференцій), надалі – “Послуги“,

а Клієнт його приймає та сплачує.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному цим Договором. В результаті акцепту Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Далі за текстом Договору Виконавець та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а разом – «Сторони».

1. Терміни, що використовуються У Договорі


Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція, адресована необмеженій кількості Клієнтів укласти Договір на умовах, що містяться в даній Оферті, викладеній на Сайті Виконавця.

Сайт – веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою traumawar.com, яка є основним джерелом інформування Клієнта про Послуги Виконавця, умови та вартість.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов у тому вигляді, в якому вони викладені у цій Оферті. Акцепт здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

Клієнт — фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт даної Оферти з метою отримання консультаційних послуг та сплатила їх вартість, згідно з виставленим рахунком Виконавцем.

Домовленості – угоди, досягнуті Сторонами усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail.

Послуги надаються Виконавцем в усній формі, у тому числі за телефоном, Skype, іншими відеомесенджерами, а також під час особистої зустрічі.

Тривалість Послуг вказана на Сайті та залежить від виду послуг, обраних Клієнтом.

Сфера Послуг – вид вербальної взаємодії, що виключає будь-які медичні призначення, виписку рецептів та продаж будь-яких медичних товарів, у тому числі лікарських засобів.

Періодичність Послуг визначається Виконавцем та Клієнтом спільно або зазначена на сайті . Консультації можуть бути разовими (1-2 рази на рік) або регулярними (1-3 рази на тиждень), в останньому випадку вони є Курсом Психотерапії.

Теми консультацій визначає Клієнт та повідомляє про неї Виконавцю усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail. Теми навчання та конгресів визначає Виконавець та повідомляє про них Клієнту на сайті, усно або письмово – в месенджерах або на імейл.

Місце, дату, час початку Послуг визначає Виконавець, про що повідомляє Клієнта. Спілкування Сторін поза обумовленими умовами та за межами встановленого часу – не є Послугами.

Результат – зміна психологічного стану Клієнта під час отримання Послуг, що відповідає початковій меті (запиту) Клієнта. Оцінка досягнутого результату не має об’єктивних критеріїв, оскільки цілком залежить від індивідуальних особливостей Клієнта та може бути неодноразово змінюватися під час отримання Послуг.

2. Предмет Договору

2.1. Даний Договір є публічним, укладеним між Виконавцем з одного боку та Клієнтом – з іншого, з моменту акцепту останнім усіх без винятку умов цього Договору.

2.2. Предмет Договору – Послуги, надані Виконавцем Клієнту на умовах цієї Оферти.

2.3. Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується їх прийняти та сплатити у порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.4. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей Сторін.

3. Оплата послуг

3.1. Вартість Послуг за цим Договором зазначається у виставленому Виконавцем рахунку на підставі вартості, зазначеної на Сайті або за підсумками домовленостей Сторін.

3.2. Порядок оплати Послуг Виконавця – 100% передоплата, якщо інше не передбачено домовленостями Сторін.

3.3. Клієнт сплачує Послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

А) Своєчасно, якісно та в повному обсязі надати Послуги, передбачені цим Договором;

Б) Надавати Послуги державною українською мовою або у перекладі українською.

В окремих випадках, на прохання Клієнта, Виконавець може надавати Послуги мовою, яка більш зрозуміла клієнту і сприятиме кращому розумінню та/або отриманню терапевтичного результату. У такому випадку Виконавець може спілкуватися такою мовою сам або скористатися послугою перекладача.

В) До надходження від Клієнта оплати – надати інструкції про порядок отримання Послуг;

Г) Попередити Клієнта про неможливість надання Послуг або зміну часу її надання – не менше ніж за 1 години до початку. Про що Виконавець повідомляє Клієнту за адресою електронної пошти, у соціальних мережах або іншим способом;;

Д) Не розголошувати третім особам інформацію про надані Послуги, їх результати, інтимне та сімейне життя Клієнта, яке стало відомим Виконавцю під час виконанні цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України або з дозволу Клієнта.

4.2. Виконавець має право:

А) Відмовитися від надання Послуг громадянам країн-агресорів – РФ і Білорусь. Також у навчанні буде відмовлено громадянам будьяких інших країн (у тому числі – України), які займають проросійську позицію і не підтримують Україну у війні з РФ.

Б) Не відшкодовувати вартість Послуг Клієнту у таких випадках:

– якщо Клієнт не повідомив Виконавця про те, що не зможе бути присутнім на індивідуальній консультації або зробив це пізніше, ніж за 24 години до початку;
– якщо Клієнт перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних засобів;
– якщо з боку Клієнта порушено роботу Інтернету, обладнання або ПЗ, якщо були збої в роботі електронної пошти, у тому числі – попадання листів Виконавця до папки «Спам»;
– якщо Клієнт не дотримувався рекомендацій Виконавця, внаслідок чого отримав небажані наслідки (пряму чи непряму шкоду) для свого фізичного та/або психічного здоров’я.

В усіх зазначених випадках послуги з надання Послуг вважаються виконаними і підлягають оплаті в повному розмірі.

В) Вимагати від Клієнта сумлінного виконання взятих зобов’язань та наданих Виконавцем рекомендацій, шанобливого ставлення до Виконавця;

Г) Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього погодження з Клієнтом.

5. Права та обов’язки Клієнта

5.1. Клієнт зобов’язаний:

А) Сплатити Послуги згідно з цим Договором;

Б) Дотримуватися рекомендацій Виконавця;

В) Повідомити Виконавця про неможливість присутності на індивідуальній консультації не пізніше ніж за 24 години до початку;

Г) Мати персональний комп’ютер або мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет, обладнані навушниками та мікрофоном, із встановленим ПЗ, необхідним та достатнім для отримання Послуг;

Д) Забезпечити безперебійну роботу свого обладнання та встановленого ПЗ, у тому числі – електронної пошти;

Е) У взаємодії з Виконавцем, його співробітниками та партнерами, Клієнт повинен бути ввічливим та коректним по відношенню до всіх учасників, вирішувати будь-які суперечки та розбіжності спокійно, з дотриманням етики. Невиконання цього пункту є безумовною підставою для односторонньої відмови Виконавця від виконання своїх зобов’язань за Договором та відмови від подальшого надання Клієнту Послуг.


5.2. Клієнт має право:

А) Отримувати Послуги вчасно, якісно та в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору;

Б) Просити про зміну часу проведення індивідуальної консультації, але не пізніше ніж за 24 години до початку;

В) Отримати відшкодування передоплати при відмові від Послуги, попередивши про це не пізніше ніж за 24 години до їх початку;

Г) Змінювати початковий запит, сформульований перед індивідуальною консультацією.

6. Відповідальність сторін

6.1. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність наданої Виконавцю інформації. Виконавець під час надання Послуг спирається на інформацію, надану Клієнтом.

6.2. Ніяка інформація та матеріали, що надаються Виконавцем у рамках надання Послуг за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії Результату, оскільки це залежить від дій самого Клієнта, його психічної зрілості, особистісних якостей, готовності до змін, відповідальності за своє життя. Прийняття будь-яких рішень на основі наданих Виконавцем Послуг перебуває у винятковій компетенції Клієнта. Клієнт бере на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані з використанням інформації, наданої Виконавцем у рамках виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

Послуги, які надає Виконавець у рамках цього Договору, не вимагають наявності ліцензій та сертифікатів відповідності. Разом з тим вони можуть не збігатися зі звичними (природно сформованими) умовами та поведінковим способом життя Клієнта, вимагають самоконтролю, безперервного спостереження за власним самопочуттям. При появі будь-яких ознак негативних наслідків Послуг, що надаються, Клієнт зобов’язаний негайно припинити їх отримання і звернутися за консультацією лікаря/іншого профільного фахівця.

Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності, включаючи відшкодування будь-яких збитків та санкцій, пов’язаних із виникненням/проявленням негативних наслідків для Клієнта, що мають відношення до послуг Виконавця, оскільки Клієнт отримує їх на свій страх та ризик, усвідомлюючи обставини, викладені у цьому Договорі.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна Сторона бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Сторони зобов’язані взаємно повідомити одна одну письмово, за будь-яким із засобів електронного зв’язку, включаючи електронну пошту.

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежу, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війну та військові дії, набуття чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов’язань, вимушена термінова (непланова) госпіталізація, підтверджена документально. Перелічені обставини знаходяться поза контролем Сторін та перешкоджають виконанню цього Договору.

Відсутність у Клієнта часу для отримання Послуг, перебування у відпустці/відрядженні/поїздці, проблеми доступу до Інтернету, поломка засобів доступу до Інтернету – не є форс-мажорними обставинами.

6.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором за будь-яким позовом або претензією щодо Договору або його виконання обмежується розміром передоплати, сплаченої Виконавцю Клієнтом. При цьому з Виконавця може бути стягнуто лише передоплату, але не втрачену вигоду.

7. Конфіденційність та авторське право

7.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, пов’язану з наданням Послуг за цим Договором – конфіденційною. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків вимог правоохоронних органів, у рамках судових процесів або у разі юридичного захисту Виконавцем своїх прав та інтересів.

7.2. Будь-які інформаційні матеріали, що надаються Клієнту при наданні Послуг, у тому числі відеозапису, зображення та тексти, охороняються авторським правом, за жодних обставин не надходять у власність Клієнта і не можуть бути використані Клієнтом поза рамками Послуг Виконавця, які не підлягають копіюванню, зміні, поширенню серед третіх осіб, включаючи розміщення для доступу до них невизначеного кола осіб у будь-якому вигляді та формі.

Порушення зазначених обмежень є підставою для притягнення Клієнта до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також до відмови Виконавця від виконання цього Договору, без відшкодування будь-яких збитків Клієнту та без повернення здійсненної оплати за Послуги.

8. Персональні дані

8.1. Клієнт, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних для забезпечення реалізації цивільно-правових взаємовідносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин, що не суперечить законодавству України.

8.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного опрацювання, незаконного доступу до них. У тому числі Сторони зобов’язуються вжити необхідних заходів для запобігання неприпустимому розголошенню персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані стали відомі у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оплати Клієнтом Послуг Виконавця та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. Зобов’язання Сторін згідно з цим Договором вважаються виконаними з моменту завершення часу надання Послуг.

9.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за погодженням Сторін, повідомивши про це один одного письмово будь-якими доступними способами комунікації.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує Послуги.

10.2. Клієнт підтверджує, що він до прийняття Договору ознайомився з усіма його умовами та усвідомлено, без будь-якого примусу, здійснив акцепт цього Договору.

10.3. Після акцепту умов цього Договору усі попередні переговори та листування Сторін, які будь-що стосувалися цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.4. Усі правові відносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.5. Виконавець несе відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризики настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. Актуальна редакція Договору перебуває на Сайті Виконавця.

10.6. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. При цьому претензійний порядок вирішення спорів, що виникає із відносин щодо укладення цього Договору, є обов’язковим. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії. У разі недосягнення угоди у встановлений строк – спір передається на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України за місцем реєстрації Виконавця. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню – не тягне за собою недійсності інших його положень.

10.7. Сторони встановили, що скріншоти їх листування електронною поштою або у месенджерах, на виконання цього Договору, є достатнім та допустимим доказом фактів, які в них зазначені. Сторони визнають, що всі повідомлення, повідомлення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, вважаються надісланими та підписаними Сторонами, крім випадків, коли у них прямо не зазначено зворотне.

10.8. Уповноваженими адресами електронної пошти Сторін визнаються:

– для Виконавця – warpsychotrauma@gmail.com;
– для Клієнта – адреса електронної пошти, вказана під час замовлення Послуг.

11. Реквізити Виконавця

ФОП Станіславська Тетяна Олексіївна
IBAN UA 713052990000026009030109845
Код ЄДРПОУ: 2 650 815 605

Телефон +38 095 408 92 26
Служба підтримки: warpsychotrauma@gmail.com